Publications

འ་ནི་དབྱེ་རིམ་ནང་ལུ་ རྩ་ཚན་མེད། ཤོག་ལེབ་ནང་ལུ་ དབྱེ་རིམ་ཡན་ལག་གིས་ གསལ་སྟོན་འབད་བ་ཅིན་ འདི་ནང་ལུ་རྩོམ་བྲིས་ཡོདཔ་འོང་།

Contact Us

Office of the Vice Chancellor
Royal University of Bhutan
PO BOX 708
Motithang: Thimphu: Bhutan
Tel: 975-2-336454/336524/336526
Fax: 975-2-336453